Cukrář, cukrářka

Charakteristika oboru vzdělání

Cukrář, cukrářka - výroba + prodej

KKOV: 29-54-H/01

Základní údaje

Délka přípravy:  3 roky

Obor vzdělání je určen pro:  chlapce a dívky

Základní podmínky pro přijetí:  splnění základní povinné školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Způsob ukončení přípravy:  závěrečná zkouška, dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečná zkoušce a výuční list

Poskytované vzdělání:  střední vzdělání s výučním listem

Stručný popis oboru

Zpracování základních surovin a přísad na cukrářská těsta, hmoty, náplně, krémy, pasty a polevy mělněním, mixováním, třením, vařením a šleháním.

Zhotovování cukrářských polotovarů, korpusů, hotových výrobků, moučníků a zmrzlin tvarováním, pečením, smažením, vařením, plněním, poléváním, krájením, zdobením a další speciální úpravou včetně jejich umělecky výtvarného zpracování.

Profil absolventa

 Absolvent je připraven pro výkon povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v obchodních a restauračních zařízeních zabývající se jejich prodejem a v hotelových cukrárnách.Po zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.

Je schopen zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady, vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků včetně jejich dohotovení a zdobení, užívat technické vybavení provozoven a hodnotit kvalitu surovin, polotovarů a hotových výrobků dle norem.

Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy 3- letých učebních oborů, případně jiného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou.

 Odborné kompetence absolventa:

 Absolvent je připraven:

 • Vybrat pro daný výrobek vhodné suroviny a pomocné látky
 • Dodržovat technologické postupy a zásady práce se surovinami, hygienické požadavky a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
 • Vyrábět, uchovávat a skladovat hotové výrobky a vykonávat odbytové činnosti v souladu s principy zajištění bezpečnosti potravin
 • Prokazovat manuální zručnost při výrobě
 • Uplatňovat estetická hlediska při tvarování a dohotovování cukrářských výrobků
 • Vést operativně technickou evidenci při skladování, výrobě, příjmu a expedici surovin a hotových výrobků s využitím prostředků IKT
 • Zařazovat do výroby při přípravě receptur nové poznatky z oboru také s ohledem na zdravý životní styl
 • Provádět kontrolu a dbát na zajištění bezpečnosti cukrářských výrobků, tzn.
 • hodnotit kvalitu surovin, polotovarů a hotových výrobků dle  norem
 • sledovat kritické body s cílem zajistit bezpečnost pokrmů
 • usilovat o co nejvyšší kvalitu své práce, zohledňovat požadavky klienta a
 • chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména  podniku
 • dodržovat zásady hygieny a sanitace na provozovně

 • využívat, v případě potřeby, teoretické i praktické znalosti o poskytování první

 • pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu

 

Specifické výsledky vzdělávání :

 • orientuje se v potřebných informacích a pracuje s nimi uvážlivě
 • je schopen používat prostředky IKT ke komunikaci i k práci s informacemi v osobním i pracovním životě
 • aktivně přistupuje k životu, včetně života občanského
 • jedná a komunikuje slušně a odpovědně, s patřičnou mírou tolerance a empatie
 • respektuje lidská práva a váží si lidského života
 • chrání životní prostředí a podílí se na jeho zlepšování
 • jedná hospodárně v pracovním a osobním životě, váží si lidské práce
 • pociťuje odpovědnost za své zdraví, usiluje o zdravý životní styl a zdokonalení své tělesné zdatnosti

Způsob ukončování studia

Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou podle § 78 a §79 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích přepisů. Závěrečná zkouška se skládá z písemné zkoušky z odborných předmětů ,z ústní zkoušky z odborných předmětů a světa práce – základních poznatků z občanské nauky a ekonomiky – a z praktické zkoušky. Praktická zkouška z odborného výcviku trvá dva dny a

obsahuje samostatnou odbornou práci, její obhajobu, zhotovení příslušného výrobku a jeho prezentaci. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Organizace výuky

Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium a probíhá v dvoutýdenních cyklech.Jeden týden absolvují žáci teoretickou výuku, druhý týden odborný výcvik. Škola zajišťuje teoretické i praktické vzdělávání.
Teoretická výuka probíhá v učebnách a odborných učebnách (počítačová učebna, chemická laboratoř). Je doplněna odbornými exkurzemi z oblastí potravin a výživy a moderních technologií, návštěvou tematicky zaměřených výstav a podílem na organizaci společenských akcí školy i města.

Všichni uchazeči musí být vyšetřeni jako pracovníci v potravinářství ve smyslu vyhlášky MZ ČR..

Další informace
Galerie: