Další informace k přijímacímu řízení - zápisový lístek

Pozor důležité!!
Přihláška musí být podepsaná uchazečem i zákonným zástupcem. Známky na přihlášce musí být potvrzené základní školou (prospěch z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ) nebo doloženy úředně ověřené kopie vysvědčení.

Informace k zápisovým lístkům:
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělání na dané střední škole, na kterou byl přijat.

Zápisový lístek je povinen uchazeč odevzdat na střední škole, kterou si vybral, do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Žáci základní školy obdrželi zápisový lístek na své základní škole.
V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Pro uchazeče s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje vydává zápisové lístky Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Boženy Němcové 49/3, České Budějovice (2. patro, č. kanceláře 331 nebo 333). Uchazeč předloží vyplněnou žádost o vydání zápisového lístku a doklad potvrzující jeho trvalé bydliště. V případě, že se uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče nemohou dostavit osobně, je možné zápisový lístek vydat a zaslat do vlastních rukou prostřednictvím pošty na základě vyplněné písemné žádosti zaslané poštou na Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (telefonní kontakt 386 720 828, 386 720 838).

Žádost o vydání zápisového lístku  a další infromace ke stažení zde.