Ekonomika a podnikání

Kód a název oboru vzdělávání: 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání

Název ŠVP: Ekonomika a podnikání  SŠ a JŠ Volyně

Stupeň vzdělání: Střední odborné s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4 roky

Datum platnosti: od 1.9.2009 počínaje prvním ročníkem

Školní vzdělávací program je určen pro chlapce i dívky.

Tento vzdělávací program je přípravou studentů  pro výkon  povolání zaměřených na ekonomickou, obchodně podnikatelskou a administrativní činnost ve všech typech a právních formách  podniků a organizací.Absolvent je připraven rozvíjet i své vlastní podnikatelské aktivity.Typovými pozicemi jsou ekonom, mzdový referent, účetní, obchodní zástupce, bankovní     a pojišťovací pracovník, personalista,pracovník marketingu a nižšího a středního managmentu,obchodní referent, daňový poradce, celní deklarant  a další.

Studium je zakončeno složením maturitní zkoušky. Po jejím složení  je absolvent připraven   získávat nové a  prohlubovat své odborné i všeobecné vědomosti v terciální sféře vzdělávání-         na vysoké  nebo vyšší odborné škole.Umí se zařadit do procesu celoživotního vzdělávání a dále rozšiřovat svou specializaci.

Pro výuku podvojného účetnictví využívá škola program STEREO od firmy Kastner.

Kompetence absolventa

V souladu s cíli středního odborného vzdělávání je student veden k osvojení klíčových  a odborných kompetencí tzn.  student je schopen:

 • mít pozitvní vztah k učení a získávání vědomostí,
 • využívat různé informační zdroje,
 • pracovat s textem,
 • dokázat vyhodnotit své vědomosti a přijímat kritiku,
 • znát  a sebekriticky posoudit možnosti dalšího vzdělávání,
 • efektivně řešit problémy v pracovní i mimopracovní sféře,
 • vhodně se vyjadřovat  písemně i ústně v různých životních situacích,
 • hodnotit své možnosti a schopnosti,
 • pečovat o své zdraví,
 • vytvářet vhodné mezilidské vztahy na pracovišti i mimo něj,
 • spolupracovat s ostatními zaměstnanci,
 • uznávat demokratické zásady,
 • podporovat hodnoty národní, evropské a světové kultury,
 • optimálně se začlenit  do světa práce a uvědoměle využívat své schopnosti k budování osobní profesní kariéry,
 • funkčně využívat matematické dovednosti v praxi,
 • adekvátně a efektivně využívat prostředky ICT – počítače a programové vybavení, prezentace atd.,
 • uvědomit si význam, účel a užitečnost vykonávané práce,
 • jednat v souladu s morálními  a demokratickými zásadami,
 • znát práva a povinnosti zaměstnaců a zaměstnavatelů,
 • získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách,
 • vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli,
 • uplatňovat při řešení problémů metody logické,matematické, empirické a heurestické,
 • přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly,
 • porozumět zadanému úkolu a získat informace potřebné k jeho řešení popř.navrhnout varianty řešení,
 • nakládat s materiály,energiemi,odpady, vodou a jinými látkami,
 • ekonomicky a v souladu s ochranou životního prostředí
  aktivně ovládat dva cizí jazyky a používat k dorozumívání i v písemném styku, u druhého jazyka na základní úrovni,
 • formou nácviku herních a cvičných strategií objevovat logické postupy, které vedou k úspěchu při nácviku herní činnosti(košíková, volejbal,floorbal, kopaná) a k vyřešení problémových situací,
 • vhodně používat na základě informací sportovní výstroj, výzbroj, dbát na bezpečnost při nácviku jednotlivých sportovních disciplín, používat odborné názvosloví a pravidla dle aktuálních podmínek,
 • svým chováním v duchu tolerance,hry fair play, schopnosti empatie nacházet vlastní místo ve skupině a odhadnout důsledky vlastního chování a jednání,
 • stanovit krátkodobé a dlouhodobé  cíle v rámci získávání nových informací, dovedností a rozvíjenípohybových schopností ve volném čase,
 • do svého hodnotového žebříčku zařadit snahu o zdravý životní styl s velkou mírou pohybu a relaxace,
 • organizovat a řídit vlastní učení pohybových dovedností a rozvíjet pohybové schopnosti dle svých předpokladů.

Odborné kompetence:

Absolvent je schopen:

 • zajišťovat běžné podnikové činnosti spojené se zásobami a  zásobováním,
 • jednat s klienty a obchodními partnery,
 • uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery,
 • řešit personální záležitosti – pracovní smlouvy, výpočet mzdy
  komunikovat se zahraničními partnery písemně i ústně ve dvou cizích jazycích,
 • vystavovat dokumenty související s prodejem,
 • řešit personální záležitosti v včetně práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců,
 • pracovat  s příslušnými právními předpisy z oblasti pracovněprávních a závazkových vztahů,
 • osvojit si základní ekonomickou terminologii a základy fungování trhu,
 • rozlišovat základní formy podnikání,
 • vyhotovat typické písemnosti v normalizované podobě
  provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob,
 • provádět základní výpočty v hospodařenís dlouhodobým majetkem,
 • provádět základní mzdové výpočty,
 • sestavovat kalkulace,
 • ovládat daňovou problematiku, sociální a zdravotní pojištění
  účtovat pohledávky, závazky, náklady a výnosy,
 • provádět účetní závěrku a uzávěrku,
 • využívat software pro účtování základních účetních operací
  provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem,
 • vyznat se v činnostech bank a pojišťoven,
 • dokázat efeltivné hospodařit s finančními prostředky
  provádět průzkum trhu, využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů,
 • provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku
  ovládat základní problematiku mezinárodního obchodu,
 • chápat geografické problémy současného světa,
 • chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku,
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

Způsob ukončování studia

Studium oboru Ekonomika a podnikání je ukončeno maturitní zkouškou podle § 78 a §79 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích přepisů. Škola připravuje žáky tak, aby si     v rámci společné části maturitní zkoušky mohli vybrat jednu ze tří zkoušek: matematiku, občanský základ nebo informačně technologický základ. V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky budou žáci konat ústní zkoušky z ekonomických předmětů, dále z cizího jazyka nebo matematiky podle volby ve společné části a skládat praktickou maturitní zkoušku formou písemné práce.  Dále mohou žáci vykonat nepovinnou maturitní zkoušku (max. 4), volit může podle vlastního zájmu z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky MŠMT.Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Kód a název oboru vzdělávání: 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání

Název ŠVP: Ekonomika a podnikání  SŠ a JŠ Volyně

Stupeň vzdělání: Střední odborné s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4 roky

Datum platnosti: od 1.9.2009 počínaje prvním ročníkem

Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu

Přijímání ke studiu je v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělání a složení přijímacích zkoušek podle pravidel stanovených na příslušný školní rok. Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována.

Celkové pojetí vzdělávání v daném programu

Záměrem vzdělávání v oboru Ekonomika a podnikání  je připravit  žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Metody výuky, které naplňují základní cíle, jsou různorodé. Převažují metody aktivizující, kterými je žák nucen při získávání vědomostí a dovedností vyvinout vlastní úsilí. Metody pasivní, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky, jsou chápány jako doplňkové.

Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a  dvou jazyků  cizích. Od    3. ročníku    mají možnost zdokonalovat své jazykové kompetence ve volitelném předmětu konverzace v příslušném jazyce. To vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí cizího jazyka, resp. cizích jazyků na úrovni odpovídající požadavkům maturitní zkoušky.

Vzdělávání je v průběhu   studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětů informační technologie a písemná a elektronická komunikace, jejichž náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada dalších předmětů s prací na počítačích pojena, např. statistika, fiktivní firma, praxe a účetnictví. Řada předmětů  je podporována různými multimediálními programy nebo prací na internetu. Především  výuka cizích jazyků, hospodářského zeměpisu, ekonomiky a dalších. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit dovednost pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z různorodých zdrojů.

Velký význam pro rozvoj žáků mají předměty, ve kterých se prakticky procvičují teoretické poznatky získané v průběhu studia, včetně praxe v reálném prostředí, kterou nahrazuje předmět fiktivní firma. Žáci v tomto předmětu simulují činnost reálné firmy od začátku činnosti až po její ukončení. Praktická výuka je systematicky doplňována účastí žáků na dvoutýdenní souvislé odborné praxi a nejrůznějších marketingových, společenských a prezentačních akcích na veřejnosti, což žákům umožňuje bezprostřední kontakt s realitou.

Výuka je přiměřeně doplňována samostatnými pracemi žáků formou referátů, ve vyšších ročnících  formou individuálních nebo týmových projektů. V průběhu studia jsou sestavovány žákovské týmy zajištění konkrétních akcí, jako je např. veletrh fiktivních firem, prezentace školy    na veřejnosti,atd.

Metody a postupy výuky

Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žáků, zkušenostech pedagogů, nových poznatcích pedagogické vědy a reakci sociálních partnerů. Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťují ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou  a výchovným poradcem pedagogové v rámci svého odborného vzdělání. Jde převážně o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, pro které jsou upraveny vyučovací metody a metody prověřování. Žáci s tělesným postižením nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní žáci, jen v oblasti tělesné výchovy se přihlíží ke stanovisku odborného lékaře.V každém případě je uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj.

Organizace výuky

Výuka je realizována z velké části v rámci systému vyučovacích hodin. Vyučovací předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány v menších skupinách.Výuka je umístěna zpravidla do odborných učeben, vybavených potřebnou technikou. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví jsou to především lyžařský výcvikový kurz pro žáky prvního ročníku, sportovně turistický kurz pro žáky třetího ročníku a v každém školním roce sportovní dny, ve kterých soutěží družstva jednotlivých tříd a jednotlivci mezi sebou v různých sportovních disciplínách. V oblasti estetické výchovy je v prostorách městského kina v rámci projektu Film  a škola promítán film, který vhodně doplňuje výuku literatury. ro zvýšení motivace k učení se cizím jazykům jsou pravidelně organizovány konverzační soutěže v angličtině a němčině, znalosti mateřského jazyka mohou žáci prokázat v soutěži Olympiáda  v českém jazyce. Měřit své znalosti mohou i v matematice, a to v Celostátní matematické soutěži odborných škol, v mezinárodní matematické soutěži Klokan  a v dalších soutěžích.

Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí, výletů a dalších   aktivit,   které doplňují běžnou výuku o  praktické    činnosti,   zprostředkovávají   poznávání reality a   odborné i umělecké zážitky žáků, což vede k  lepšímu naplnění    vzdělávacích    cílů. V oblasti estetické   výchovy je to systém poznávacích  exkurzí do kulturně     významných míst    České republiky, zejména do Prahy.

Exkurze jsou zaměřeny na poznávání architektonicky, kulturně a historicky významných památek          a jsou organizovány systematicky podle ročníků. Žáci jsou seznamováni i se zajímavostmi    města Volyně, zejména muzeem a knihovnou a architektonickými památkami.

V oblasti výuky cizích jazyků jsou organizovány pravidelné výukové a poznávací zájezdy  do Anglie, případně německy mluvících zemí. V oblasti přírodovědného vzdělávání je výuka obohacena exkurzemi do místních potravinářských, textilních a strojírenských firem, které žákům zprostředkovávají poznání různých technologií. V oblasti ekonomického vzdělávání se jedná  o exkurze do peněžních ústavů a místních firem, které žákům umožní lépe poznat systém řízení a financování.

Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a    ročnících jsou   průběžně vyhodnocovány  a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků. Pro usnadnění přechodu žáků  ze základních škol a pro co nejrychlejší vytvoření fungujícího školního kolektivu jsou pro žáky prvních ročníků organizovány adaptační kurzy zážitkové pedagogiky v příjemném prostředí Šumavy. Kurzy jsou připravovány a vedeny na profesionální úrovni odborně proškolenými učiteli ve spolupráci s odborníky Kurzů se vždy zúčastňují třídní učitelé.

Hodnocení žáků a diagnostika

Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který v této oblasti vychází z § 69 školského zákona a §§ 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění.  K hodnocení výsledků vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáků s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů středního vzdělávání tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších souvisejících normách. Hodnocení je veřejné a učitel známku vždy zdůvodní, žáci mají právo se ke známce vyjádřit.

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se SVP probíhá podle platné legislativy. Ve škole se vzdělávají žáci se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie,…), se specifickými   poruchami  chování  ( LMD,  ADHD, žáci  se  zdravotním  znevýhodněním  a  se sociálním  znevýhodněním.  Všichni  žáci  jsou  integrováni  do  běžných  tříd  a  jsou  vzděláváni podle platného vzdělávacího programu.

Práce s žáky s poruchami učení a chování spočívá především ve volbě vhodných metod a forem učení, v respektování druhu poruchy při hodnocení, ve stanovení individuálního tempa a jiných podpůrných činností. Nejvhodnější přístup je konzultován s výchovným poradcem, s pedagogicko-psychologickou poradnou, případně s ošetřujícím lékařem.Práce s žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci k učení a ve volbě vhodného výchovného postupu. V těchto případech je nutná těsná spolupráce výchovného poradce, třídních učitelů a učitelů, případně rodičů a sociálních institucí.