Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Organizace přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

 

 

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2020.

Pro obory vzdělání:                Sociální činnost                    75-41-M/01 

                                            Cukrář                                  29-54-H/01

je povinnou součástí přihlášky ke vzdělávání potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
ke vzdělávání zvoleného oboru (potvrzení lékaře přímo na přihlášce ke vzdělávání).

Celkové počty přijímaných žáků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (denní studium):

Název oboru vzdělání:

Kód oboru:

Počet přijímaných:

Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

30 žáků

Přírodovědné lyceum

78-42-M/05

15 žáků

Sociální činnost

75-41-M/01

 45 žáků

Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01

30 žáků

 

Střední vzdělání s výučním listem (denní studium):

Název oboru vzdělání:

Kód oboru:

Počet přijímaných:

Cukrář  

29-54-H/01

30 žáků

 

Hodnocení výsledků přijímacího řízení:

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle:

 1. hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ 
 2. výsledků jednotné zkoušky, pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou
 3. výsledky v olympiádách a soutěžích (kromě sportovních) a doložení jazykové úrovně minimálně A1 (jazykové certifikáty)

 

Uchazeči se do celkového hodnocení jednotné zkoušky započítává lepší výsledek písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Centrum zpřístupňuje hodnocení uchazeče do 28. dubna.

Základní podmínkou pro přijetí uchazeče o obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou je úspěšné absolvování 9. ročníku základní školy a umístění v pořadí uchazečů mezi prvním a posledním místem určeným počtem přijímaných uchazečů.

Jednotná přijímací zkouška u oborů vzdělání s výučním listem se nekoná. Pořadí uchazečů se stanovuje pouze podle kritérií a) a c).

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

 

Úprava hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

 

Pořadí uchazečů

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

 

Uchazeči jsou přijímáni na základě těchto hledisek:

 1. Průměrný prospěch z 1. pololetí posledního ročníku základní školy – maximálně 35 bodů.
 2. Výsledky jednotné zkoušky pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou – maximálně 60 bodů
 3. Dosažené výsledky soutěží a olympiád v posledním a předposledním ročníku základní školy (kromě sportovních) – maximálně 5 bodů:

1. – 3. místo v okresním kole – 2 body

1. – 3. místo v krajském kole – 3 body

Jazykový certifikát – 5 bodů

Umístění 1. – 3. místo ve více soutěžích – 5 bodů.

Hodnotí se vždy nejvyšší dosažené umístění v soutěži. Nutno doložit kopií diplomu nebo certifikátu nebo potvrzením ze ZŠ nejpozději před začátkem přijímací zkoušky.

Za toto kritérium je možné získat maximálně 5 bodů.

 

Při rovnosti bodů se posuzuje:

 1. Průměrný prospěch z 2. pololetí předposledního ročníku základní školy
 2. Průměrný prospěch z 1. pololetí předposledního ročníku základní školy
 3. Prospěch z 1. pololetí v posledním ročníku základní školy
 1. z českého jazyka a literatury
 2. z matematiky

 

 

Ve Volyni 2. ledna 2020

 

                                                            PaedDr. Eva Klasová

                                                                      ředitelka