Přijímací řízení

Pro školní rok 2020/2021 se  konají přijímací zkoušky pro přijetí na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou celostátně formou písemného testu z předmětů:

Český jazyk

Matematika

Vzorové testy jsou ke stažení na https://prijimacky. cermat.cz

Termín konání zkoušek : 14. a 15. dubna 2020

Pro učební  obor Cukrář se přijímací zkouška nekoná!

Podrobnosti pro přijímací řízení níže.

Celkové počty přijímaných žáků pro školní rok 2020/2021:

A/ Střední vzdělání s maturitní zkouškou (denní studium):
Ekonomika a podnikání       63-41-M/01        30 žáků     1 třída
Přírodovědné lyceum          78-42-M/05        15 žáků     0,5 třídy
Sociální činnost                  75-41-M/01        45 žáků     1,5 třídy
Veřejnosprávní činnost        68-43-M/01        30 žáků     1 třída
 

B/ Střední vzdělání s výučním listem (denní studium):
Cukrář                              29-54-H/01        30 žáků      1 třída

 

 

Tiskopisy přihlášek

ke zvolenému oboru vzdělání jsou k dispozici v sekretariátu školy nebo ke stažení níže.

Na přihlášce pro obor Cukrář a pro obor Sociální činnost  musí být lékařské doporučení!

 
Přijímací zkoušky se budou konat 14. a 15. dubna 2020 od 8.00 hod.
První kolo přijímacího řízení 

           pro obory vzdělání s maturitní zkouškou se uskuteční do 30.4.2020

           pro obor Cukrář  dne 22.4.2020
 
Rozhodnutí ředitelky SŠ a JŠ Volyně bude vydáno do  30.4. 2020.
  
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve dne 27.4.2020 a nejpozději dne 30.4. 2020 na internetových stránkách školy a v přízemí budovy školy, Lidická ulice čp. 135.
 
V tomto termínu mohou uchazeči a jejich zákonní zástupci do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
 
V den vyhlášení pořadí uchazečů  od 8:00 do 15:30 hodin se uchazeči spolu se zákonným zástupcem mohou dostavit do sekretariátu školy (kancelář v přízemí budovy školy, Lidická ulice čp. 135) k převzetí rozhodnutí ředitelky SŠ a JŠ Volyně a dalších důležitých informací o studiu.
 
Nezapomeňte si připravit zápisový lístek.
Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem.
 
Pozor důležité!!
Přihláška musí být podepsaná uchazečem i zákonným zástupcem. Známky na přihlášce musí být potvrzené základní školou (prospěch z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ) nebo doloženy úředně ověřené kopie vysvědčení. termín odevzdání přihlášky do 1. března 2020 resp. 2.března 2020.
 
Základní podmínkou pro přijetí uchazeče o obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou je úspěšné absolvování 9. ročníku základní školy a umístění v pořadí uchazečů mezi prvním a posledním místem určeným počtem přijímaných uchazečů.

 

Další informace
Galerie: