Ukončením realizace projektu nic nekončí!

Realizace projektu OPVK byla ukončena dne 30. 6. 2012. Realizace projektu začala 1. 3. 2011. Z celkové částky 597963,58 Kč je  vyčerpáno 546 908,33 Kč. V rámci projektových aktivit byl vytvořen Test První pomoci, který slouží k ověření znalostí v tomto oboru. Bylo podpořeno celkem 474 žáků školy.

Hlavními cíli celého dění bylo:

1. Zlepšení sociokulturního prostředí v třídním kolektivu a tím vytvoření rovných příležitostí pro žáky,

     kteří se hůře přizpůsobují novým podmínkám.

2. Prevence sociopatologických jevů a jejich včasná diagnostika.

3. Pomoc při sebepoznávání žáků a diagnostika poruch učení a nadaných žáků

4. Pomoc při profesní orientaci žáků a vyhledávání kritických bodů při vstupu absolventů do terciální

    sféry.

5. Poučení žáků o chování v krizových situacích

Všechny tyto cíle byly naplněny následujícími projektovými aktivitami:

  • Adaptační kurzy pro žáky 1. Ročníků.
  • Testy IQ, kde žáci prohlubovali své sebehodnocení a učili se, jak pracovat se svými slabými i silnými stránkami.
  • Testy profesní orientace, které umožnily žákům zhodnotit své profesní zaměření.
  • Kurzy První pomoci zejména pro žáky oboru Sociální činnost, kterými se zvýší konkurence schopnost žáků na trhu práce.

Realizace projektu byla ukončena, ale v aktivitách bude škola pokračovat i nadále. Hlavním cílem je vytvořit sociálně přívětivé prostředí školy a umožnit žákům rovný přístup ke vzdělávání a podpořit všestranný rozvoj osobnosti žáků školy.