Sociální činnost

Pojetí oboru vzdělání

Sociální činnost

KKOV: 75-41-M/01

Školní vzdělávací program platný od 1.9.2010 počínaje 1. ročníkem

Základní údaje

Název oboru vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost

Délka a forma studia:

4 roky denní studium

Obor je určen: pro absolventy ZŠ, kteří splnili základní povinnou školní docházku

Podmínky pro přijetí: splnění základní povinné školní docházky, splnění podmínek přijímacího řízení, zájem a předpoklady pro práci se sociálně handicapovanými, lékařské doporučení o zdravotní způsobilosti

Zdravotní způsobilost: dokládá uchazeč lékařským doporučením na přihlášce

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška, dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Pojetí oboru

Obor vzdělání připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení (státních, obecních nebo soukromých), v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy (např. okresní správy sociálního zabezpečení, sociálních referátů krajských a obecních úřadů).Nově lze získat oprávnění k provozování vázané živnosti "Péče o děti do tří let v denním režimu".

Obor vzdělání je koncipován tak, aby umožnil žákům po absolvování společného povinného základu osobní profilaci a specializaci v jednom ze dvou odborných zaměření.

Specializace na  pečovatelskou činnost připravuje žáky pro osobní práci s klientem, tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu.

Specializace na sociálněsprávní činnost připravuje žáky pro technickoadministrativní a organizační činnosti na úseku řízení sociálních služeb a sociálních zařízení a poskytování sociálních dávek.

Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky: Všeobecně vzdělávací a odborná. Prostřednictvím všeobecně vzdělávací složky se rozšiřuje obecná vzdělanostní a osobnostní úroveň žáků a realizuje jejich středoškolské vzdělání. Tvoří ho vzdělání jazykové, společenskovědní, matematicko-přírodovědné, estetické a tělesná výchova.

Prostřednictvím odborné složky získávají žáci potřebné profesní znalosti a kompetence. Důraz se přitom klade na rozvoj jejich profesních osobnostních kvalit, zejména na bezpředsudkový přístup ke klientům, přiměřenou empatií, komunikativní dovednosti a profesní etiku.

Vyučovací předměty se dělí na základní, profilující, výběrové a volitelné. Základní vyučovací předměty jsou povinné pro všechny žáky. Vedle předmětů všeobecně vzdělávacích k nim patří skupina předmětů odborných, které představují nezbytný odborný základ studijního oboru a příslušné profese. Jsou to zejména sociální politika a sociální péče, zdravotní nauka, psychologie a osobnostní výchova zaměřená především na sociálně komunikativní výcvik žáků. a pečovatelství. K dalším odborně průpravným předmětům patří právo, ekonomika, výpočetní technika a písemná elektronická komunikace. Na tyto předměty navazuje skupina profilujících odborných předmětů příslušného zaměření.

Výběrové vyučovací předměty pomáhají dotvářet odborný profil žáka, volitelné předměty rozšiřují jeho všeobecné vzdělání. Výběr a struktura volitelných a výběrových předmětů je v kompetenci školy. Volba odborného zaměření i výběrových předmětů umožňuje škole reagovat pružněji i na sociální situaci v regionu a trh práce a požadavků státní části maturitní zkoušky.

Nedílnou součástí odborné přípravy je odborná praxe. Žáci obou zaměření denního studia absolvují odbornou praxi v rozsahu 6-8 týdnů celkem, tj. 2-3 souvislé týdny v ročníku počínaje 2 ročníkem. Žáci  vykonají kromě toho tzv. průběžnou praxi zařazovanou pravidelně po celý školní rok, a to v rozsahu 4 vyuč. hodiny celkem. ve 3. a 4.ročníku studia.  Tato praxe by měla proběhnout na jiném než vlastním pracovišti, aby se seznámili s problematikou svého oboru šířeji.

Učební plán je zpracován v části všeobecně vzdělávací převážně jako fixní, v části odborné a ve studiu při zaměstnání jako rámcový. Závazně stanoví minimální rozsah vyučovacích hodin příslušného předmětu za celé studium. Rozpracování učebního plánu do ročníků je v kompetenci ředitele školy. Při jeho konkretizaci je třeba dbát jednak na to, aby nedošlo ke snížení stanoveného minimálního počtu hodin, jednak na návaznost vzdělávacího obsahu (např. zdravotních nauk a pečovatelství) a vyučovacích předmětů povinného základu zařazených i ve skupině předmětů profilujících. Možnosti rozpracování rámcového učebního plánu pro denní studium jsou uvedeny jako příklad.

Profil absolventa oboru vzdělání

Sociální činnost

KKOV: 75-41-M/01

Absolvent oboru vzdělání je po úspěšném vykonání maturitní zkoušky připraven zabezpečovat samostatně nebo v týmu osobní sociální péči klientům, organizovat a zajišťovat sociální služby a sociální pomoc. Podle odborného zaměření mají žáci prohloubenou přípravu pro vybrané specifické skupiny činností, a to:

Specializace pečovatelská činnost

jsou připraveni zejména pro tyto činnosti osobní asistence, domácí péče a ústavní péče:

 • zabezpečování nezbytné péče o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických aj. schopností a potřeb),
 • zabezpečování styku klientů s institucemi a úřady
  vyřizování nezbytné administrativní agendy s klienty
  udržování duševní svěžesti klienta s využitím principů duševní hygieny,
 • podpora klientů v jejich osobních zájmech a koníčcích,
 • podpora klientů v udržení a obnovení kontaktu se sociálním prostředím (telefonování, dopisování, návštěvy apod.) a zapojování jejich rodinných příslušníků,
 • provádění, pod vedením odborníka, jednoduchých rehabilitačních úkonů (polohování, dechová cvičení, zacvičování apod. a pracovní terapie),
 • podpora realizace potřeb postižených dětí a jejich rodin a usnadnění jejich autonomie
 • příprava a provádění denního programu s klienty (postiženými, starými a nemocnými),
 • spolupráce s odborníky různých profesí (sociálními pracovníky, lékaři, zdravotní sestrou, speciálními pedagogy atp.), pracovníky sociálního zařízení, orgány péče o děti, příp. o staré občany, organizacemi pro postižené, svépomocnými organizacemi.

Specializace sociálněsprávní činnost

jsou žáci připraveni zejména pro tyto činnosti:

 • vyměřování, vypočítávání a rozhodování o snížení, navýšení a odejmutí sociálních dávek podle příslušných předpisů,
 • vedení evidence sociálně potřebných občanů,
 • zpracování podkladů pro navazující instituce a organizace,
 • zpracování podkladů pro plány sociální pomoci,
 • administrativní zpracování dílčích agend sociální péče,
 • organizování sociálních služeb,
 • hospodářské a správní řízení sociálních zařízení a organizací.

Absolvent, který získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, se vyznačuje těmito základními vědomostmi, dovednostmi a osobními kvalitami:

V oblasti všeobecného vzdělání:

 • spolehlivou znalostí českého jazyka a kultivovaným jazykovým vyjadřováním,
 • kulturním přehledem vycházejícím z poznání různých oblastí umění (literatura, hudba, výtvarné umění, dramatické projevy), vědomým vyhledáváním kulturních a estetických zážitků, dovedností uplatňovat kulturně estetická hlediska v osobním životě i profesi,
 • znalostí jednoho světového jazyka,
 • chápáním principu fungování demokratické společnosti, občanskou aktivitou, pozitivní hodnotou orientací a ochotou uplatňovat a bránit základní lidská práva a svobody pro všechny,
 • dovedností uplatňovat základní společenskou etiketu, 
  schopností aplikace přírodovědných poznatků a matematických dovedností v praxi,
 • znalostí zásad zdravého životního stylu a dovednostmi a návyky péče o vlastní zdraví.

V oblasti základního odborného vzdělání:

 • znalostí principů a nástrojů sociální politiky ČR, organizace a řízení sociální péče,
 • orientací v našem právním řádu a v základních právních normách sociální péče,
 • chápáním základních ekonomických jevů, zejména ve vztahu k sociální politice a sociálním zařízením,
 • znalostmi ze somatologie, vědomostmi a dovednostmi péče o zdraví klientů, prevence onemocnění znalostmi hygienických zásad a zásad první pomoci,
 • připraveností pomáhat klientům překonávat nebo se vyvarovat vzniku závislostí,
 • znalostí základních forem a metod sociální péče o vybrané skupiny klientů (zdravotně postižené, staré občany, děti)
  vědomostmi a dovednostmi pro organizování a zajišťování sociální péče v terénu a v sociálních zařízeních,
 • dovedností zpracovávat a vést příslušnou úřední dokumentaci, pracovat s různými zdroji informací, využívat prostředky kancelářské a výpočetní techniky,
 • kultivovaným a taktním jednáním s klienty, přiměřenou empatií, schopností uplatňovat při péči o klienty poznatky z psychologie a pedagogiky,
 • znalostí etiky sociální péče a snahou o její dodržování
  dovedností samostatné i týmové práce a spolupráce se sociálním pracovníkem a zdravotnickým personálem a dalšími pracovníky na úseku sociální péče,
 • znalostí metod a technik sebepoznání, seberegulace, sebevýchovy, zvládání stresů a rizikových problémů povolání.

V oblasti specifických činností jednotlivých specializací:

Pečovatelská činnost

 • dovednostmi potřebnými pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, rozvíjení jeho společenských a  pracovních návyků a individuálních zájmů, pro upevňování jeho fyzické kondice a péče o zdraví,
 • znalostí základních ošetřovatelských a pečovatelských činností a postupů,
 • dovedností provádět sociální aktivizaci a terapii klientů, zabezpečovat jim kontakty s úřady a okolím,
 • dovedností uplatňovat při péči o klienty postupy a formy adekvátní jejich zdravotnímu a sociálnímu handicapu,
 • zabezpečovat terénní pečovatelskou službu, podílet se na zajišťování ústavní péče,
 • vést agendu o sociálním klientovi, provádět pod odborným vedením dílčí sociální šetření.

 Sociálněsprávní činnost

 • znalostí správního práva, prohloubenými vědomostmi z dílčích právních odvětví, znalostmi z oblasti ekonomiky a financování sociální sféry a sociálního zařízení,
 • znalostmi a dovednostmi potřebnými pro poskytování dávek sociálního zabezpečení,
 • základními dovednostmi řízení sociálních služeb, znalostmi činnosti sociálních referátů obecních a krajských úřadů,
 • orientaci v sociální problematice regionu.

Možnosti uplatnění a další vzdělávání:

Absolventi oboru najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče obecních a krajských úřadů, pracovníci správ sociálního zabezpečení a v různých zařízeních sociální péče.

Mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, zejména v oborech sociální práce a sociální pedagogiky a v oborech sociálně zdravotních.Oprávnění vykonávat vázanou živnost "Péče o dítě do 3 let v denním režimu".