Státní jazyková zkouška základní

Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených učebními osnovami pro základní kurz na jazykové škole.

Stupeň: B2 (Stupně znalostí podle Rady Evropy)
Pokročilost: středně pokročilá
Termín zkoušky:

 •  německý jazyk 
  • písemná část -pátek dne 17. května 2019 od 12.00hod
  • ústní část - 31. května 2019
 •  anglický jazyk 
  • písemná část  - pátek dne 17. května 2019 od 12.00 hod  
  • ústní část - 31. května 2019

Termíny písemné části SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku.

Využití: SJZ základní je pro každého zaměstnavatele v ČR důkazem o výborné jazykové vybavenosti adepta na pracovní místo, které ji vyžaduje.

Před podáním přihlášky ke státní jazykové zkoušce připravuje škola v měsíci březnu cvičnou státní zkoušku (cena 300 Kč) dne 22.3.2019 od 12.00 hod v budově školy z německého jazyka a dne 22.3.2019 od 12.00 hod z jazyka anglického.

Přihlášku ke státní jazykové zkoušce základní lze vyzvednout v sekretariátu SŠ a JŠ Volyně, Lidická 135.

Cena písemné části je 1500 Kč  a ústní části 600 Kč.

 

Popis zkoušky

Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice.
Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

 1. Písemná část

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 600-800 slov
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 5-6 minut
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

POZOR!

V rámci standardizace státní jazykové zkoušky základní z angličtiny dochází ke změně jednoho testového formátu v gramaticko-lexikální části této zkoušky. Od jara 2011 bude tato část obsahovat tyto 3 typy testů:
- překladový test, ve kterém je třeba přeložit některé podtržené výrazy do angličtiny
(test G - původní)
- multiple-choice test (test H - původní)
- NOVÝ TEST – VĚTNÉ TRANSFORMACE. Tento test nahrazuje test hledání chyb (test I).

Test transformací nebude obsahovat klíčové slovo, uchazeči však budou omezeni počtem slov, které mají v nově vytvořené větě použít. Pro vaši informaci uvádíme několik příkladů transformací.

John started playing football three months ago.
John ____________________________________ three months.
Správná odpověď: has been playing football for

I ate all the chocolate, and now I regret it.
I wish I ___________________________________.
Správná odpověď: had not/hadn’t eaten all the chocolate

The painters are coming to our flat tomorrow.
We ___________________________________ painted tomorrow.
Správná odpověď: are having/getting our flat

You were wrong to work so late.
You should ___________________________________ so late.
Správná odpověď: not/n’t have worked

Peter is a reliable person.
You can ___________________________________ Peter.
Správná odpověď: rely on

 

 1. Ústní část

Nejdříve  po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15-20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
b) dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tématických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností - zejména kulturního života).

Uchazeč, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 600,- Kč.

 

Další informace