Veřejnosprávní činnost

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 13. května 2003, č.j. 19 468/2003-23, s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem. Od 1.9.2009 podle Školního vzdělávacího plánu. V letošním školním roce nově posílena výuka cizích jazyků nebo práva - podle volby studenta ve 3. a 4. ročníku.

1. Základní údaje

Délka a forma přípravy: 4 roky denní studium

Obor je určen: pro hochy i dívky

Základní podmínky pro přijetí: splnění povinné školní docházky, úspěšné absolvování přijímacího řízení

Způsob ukončení studia a certifikace: maturitní zkouška, dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

2. Možnost uplatnění

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven zajišťovat jako referent státní správy nebo referent samosprávy odborné činnosti nebo ucelené agendy v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy, např. hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závažně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, výkon prací souvisejících s vystavováním úředních dokladů, určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod.

Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, či jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy. Uplatnit se může i v občanském sektoru.

3. Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent v oblasti výkonu profese:

 • dovede vystupovat na veřejnosti a jednat s klienty taktně, s pochopením pro jejich problémy, v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování,
 • je schopen využívat poznatky z psychologie v interpersonálním styku i v osobním životě,
 • zná a dodržuje etiku státního úředníka,
 • aktivně ovládá dva cizí jazyky,
 • chápe a uplatňuje zásady ústavního práva, zná správní právo a má všeobecný rozhled v dalších právních odvětvích,
 • dovede pracovat s právními normami a prameny,
 • má přehled o organizaci a řízení státní správy a samosprávy,
  dovede vykonávat správní činnost a agendy,
 • je seznámen s vývojovými trendy rozvoje společnosti a tržní ekonomiky, rozvoje regionu a obce,
 • disponuje základními znalostmi a dovednostmi z ekonomiky včetně územní, z finančního plánování a hospodaření a z účetní evidence v působnosti správních a samosprávných orgánů,
  zpracovává a vede příslušnou dokumentaci a další hospodářské písemnosti,
 • pracuje s různými zdroji informací,
 • využívá pro práci prostředky výpočetní a kancelářské techniky.

Byl veden tak, aby

 • znal své reálné odborné i osobnostní kvality, uměl konstruktivně zvažovat své možnosti v oblasti profesní dráhy,
 • měl reálnou představu o kvalitě své práce, pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků a konstruktivně přistupovat k důvodné kritice a k odstraňování vzniklých nedostatků,
 • měl základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích možností a příležitostí v regionu, uměl posoudit a zjistit možnosti svého pracovního uplatnění a jim odpovídající potřeby dalšího vzdělávání,
 • uměl vhodným způsobem prezentovat výsledky své práce i dispozice k dalšímu profesnímu i osobnostnímu rozvoji,
 • uvažoval a jednal ekonomicky v osobním i pracovním životě, snažil se o loajálnost a hospodárnost v pozici zaměstnance,
 • dodržoval zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, znal pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání.

Předpoklady absolventa pro další rozvoj v pracovním, občanském i osobním životě

 • čte s porozuměním texty verbální i ikonické (obrazové), čerpá z nich informace a kriticky je hodnotí, uživatelsky používá elektronická média,
 • dovede se kultivovaně, jazykově správně, ústně i písemně vyjadřovat v mateřském jazyce,
 • používá cizí jazyk k dorozumívání,
 • má základní pro život potřebné znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti,
 • má základní znalosti v oblasti právního vědomí,
 • má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, v pracovněprávních vztazích,
 • má základní početní znalosti,
 • má základní znalosti o přírodních procesech a jevech,
 • zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění a ví, jak má jednat v situacích ohrožení
 • s pomocí svých shora uvedených vědomostí a dovedností dovede identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká, hledat způsoby jejich řešení.

Vzdělávání směřovalo k tomu, aby absolvent v oblasti citové, postojové a hodnotové

 • záměrně vyhledával potřebné informace, orientoval se v nich a pracoval s nimi uvážlivě,
 • respektoval lidská práva,
 • ctil život jako nejvyšší hodnotu,
 • chránil životní prostředí a zapojil se do jeho udržování a zlepšování,
 • jednal hospodárně, ctil hodnotu lidské práce a jejích výsledků, pečoval o majetek,
 • pociťoval odpovědnost za své zdraví, usiloval o zdravý životní styl a o zdokonalování své tělesné zdatnosti.

Pojetí oboru vzdělání

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

KKOV: 68-43-M/001

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 13. května 2003, č.j. 19 468/2003-23, s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem.

1. Pojetí vzdělávacího programu

Vzdělávací program připravuje žáky pro výkon ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí a měst a dílčích správních agend územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy, zejména těch, které mají sídlo v regionu školy. Cílem studia je vybavit žáka kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní učení.

Klíčové kompetence

jsou obecně použitelné a mají přenositelný charakter. Tyto kompetence (komunikativní, personální, řešit problémy, využívat ICT a pracovat s informacemi, aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů) umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního života a usnadňují zaměstnatelnost. Prolínají všeobecným i odborným obsahem vzdělání.

Všeobecné kompetence

vymezují široký poznatkový základ potřebný pro uplatnění člověka ve společnosti i v osobním životě a umožňují socializaci a rozvoj osobnosti. Vytvářejí předpoklady pro celoživotní vzdělávání a přispívají i k profesionalizaci a adaptabilitě každého jedince. Prolínají především všeobecným, ale v oblasti veřejné správy ve velké míře též odborným obsahem vzdělání.

Odborné kompetence

zajišťují poznatkový základ potřebný pro získání odborné kvalifikace a pracovní uplatnění člověka. Významně ovlivňují schopnost absolventa uplatnit se na trhu práce, přizpůsobovat se jeho změnám a samostatně rozhodovat o své profesní kariéře. Prolínají především odborným, ale částečně i všeobecným obsahem vzdělání.

2. Charakteristika obsahových složek

Obsah všeobecného a odborného vzdělávání je zpracován do obsahových okruhů. Učivo v jednotlivých předmětech spolu vzájemně souvisí. Cílem je osvojování učiva ve vzájemných souvislostech s důrazem na rozvíjení klíčových kompetencí.

Všeobecné vzdělávání

a) Jazykové vzdělávání

Jazykové vzdělávání plní funkci socializační a kulturně vzdělávací, neboť rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském jazyce i v cizích jazycích, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní a jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji kognitivních schopností žáků a jejich logického myšlení, dále přispívá ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka.

b) Společenskovědní vzdělávání

Společenskovědní vzdělávání má multidisciplinární charakter, neboť jeho základ tvoří soubor poznatků z řady vědních disciplín. Základním cílem společenskovědního vzdělávání není jen vybavit žáka množstvím poznatků, ale i rozvíjet jeho sociální a osobnostní kultivaci. Osvojované poznatky mají usnadnit chápání sama sebe i druhých lidí, pochopit a vědomě akceptovat principy a normy demokratické společnosti.

c) Matematické vzdělávání

Matematické vzdělávání rozvíjí matematické myšlení a potřebné numerické i funkční dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro orientaci v každodenním životě. Matematika se výrazně podílí na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logickém myšlení.

d) Přírodovědné vzdělávání

Přírodovědné vzdělávání obsahuje vybrané poznatky z ekologie, chemie a fyziky. Jejich průřezová témata pomáhají žákům pochopit jevy a procesy v přírodě i v osobním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí. Rozvíjí vědomosti z oblasti zdravotní výchovy a zdravého životního stylu.

e) Estetické vzdělávání

Estetické vzdělávání posiluje kultivační a výchovné vlivy na žáky. Podtrhuje význam estetična jako faktoru tvorby životního i pracovního prostředí. V oblasti uměleckého estetična působí prostřednictvím jednotlivých druhů umění především na emocionální stránku lidské psychiky a ovlivňuje nejen vytváření systému estetických hodnot a norem, ale podněcuje i vlastní tvůrčí aktivitu žáků.

f) Zdraví a rozvoj tělesné kultury

Zdraví a rozvoj tělesné kultury – učivo je zaměřeno na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví, což je jeden z hlavních požadavků moderní společnosti. Vede klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou zde vymezeny i požadavky na vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy.

Odborné vzdělávání

a) Právo a veřejná správa

V tomto obsahovém okruhu se žáci seznamují se systémem práva v demokratickém státě a s jeho jednotlivými odvětvími. Těžiště tvoří znalost správního práva a odvětví s ním souvisejících. Žáci jsou vedeni ke znalosti základních právních norem a k dovednosti pracovat s právními prameny.

Dále se teoreticky i prakticky (prostřednictvím praxe a odborných exkurzí) seznamují se strukturou a řízením státní správy a územní samosprávy, s činností jejich jednotlivých orgánů a se způsobem zajišťování jejich správních agend.

b) Ekonomika a sociální politika

Okruh poskytuje žákům základní poznatky a dovednosti z ekonomiky (včetně ekonomiky měst, obcí a daného regionu) a dalších souvisejících disciplín i ze řízení sociálně-kulturního rozvoje společnosti a daného území. Součástí tohoto okruhu jsou i dovednosti potřebné pro finanční plánování a hospodaření.

c) Evropské dimenze

Okruh se zabývá otázkami Evropy a evropanství, budování a rozvoje EU a dalších evropských institucí, mezinárodní spolupráce v příhraničních oblastech a v rámci regionů.

d) Sociální komunikace a rozvoj osobnosti

Prostřednictvím tohoto okruhu si žáci prohlubují dovednosti sociální interakce a komunikace, kultivovaného přístupu k lidem s pochopením pro jejich problémy, osvojují si metody vedení druhých lidí, týmové práce a kooperace.

e) Práce s informacemi a administrativa

Okruh důležitý pro praktickou činnost žáků. Žáci se učí zpracovávat dílčí správní agendy a pracovat s moderní kancelářskou a výpočetní technikou. Osvojují si vyhledávání příslušných informací a dat a připravují se tak na svou poradenskou činnost.

Vyučovací předměty jsou rozděleny takto

Povinné

a) všeobecně vzdělávací a základní odborné

b) výběrové, které vycházejí ze specifických potřeb a podmínek regionu nebo profesní orientace žáků

Nepovinné, zohledňující především individuální zájmy žáků

Povinnou součástí výuky je odborná praxe vykonávaná v orgánech státní správy a samosprávy (zejména na obecních, městských a krajských úřadech) v regionu školy.

3. Metodické přístupy

Studium orientované na rozvoj kompetencí žáků nelze realizovat tradičními metodami, ale výukou činnostně orientovanou. Uplatňuje se projektové vyučování, větší podíl samostatné práce žáků a týmová práce. Tyto metody simulují životní a pracovní situace a problémy, ve kterých si žák musí vyhledat potřebné informace a rozhodnout se o řešení sám nebo ve spolupráci s ostatními. V kompetenci ředitele školy je zařazení tzv. projektového týdne, ve kterém se žáci zabývají řešením projektů nadpředmětového charakteru a jejich prezentací.

Absolvent najde uplatnění jako referent samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, či jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy.